Nabożeństwa majowe

Zapraszamy!

Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Ucieczka do Egiptu, Fresk, XIII w., Giotto di Bondone, Bazylika św. Franciszka, Asyż, Włochy.

Ucieczka do Egiptu, Fresk, XIII w., Giotto di Bondone, Bazylika św. Franciszka, Asyż, Włochy.

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. (Mt 2, 13-15)

Po zakończeniu opowiadania o mędrcach jako protagonista wydarzeń na pierwszym planie pojawia się z powrotem święty Józef, który jednak przystępuje do dzieła nie z własnej inicjatywy, lecz stosując się do poleceń, jakie ponownie otrzymuje we śnie od anioła Bożego. Nakazano mu szybko wstać, wziąć Dziecko i Jego Matkę, ujść do Egiptu i tam pozostać aż do otrzymania nowego polecenia, „bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić” (Mt 2, 13).

Z zupełnie innej perspektywy także Mateusz nawiązał do historii Mojżesza, ażeby na jej podstawie znaleźć interpretację całego tego wydarzenia. Klucz do zrozumienia widzi w słowach proroka: “Syna swego wezwałem z Egiptu” (Oz 11, 1).  Ozeasz opowiada historię Izraela jako historię miłości Boga i Jego ludu. Relacja Boga do Izraela jest ukazywana nie za pomocą obrazu miłości oblubieńczej, lecz obrazu miłości rodzicielskiej: „Dlatego Izrael otrzymuje też tytuł «Syna» […] w znaczeniu synostwa przybranego. Podstawowym aktem ojcowskiej miłości jest wyzwolenie syna z Egiptu” (Deissler 1981: 50). Według Mateusza prorok mówi tutaj o Chrystusie: On jest p r a w d z i w y m Synem. Jego kocha Ojciec i Jego wzywa z Egiptu.

Przez ucieczkę do Egiptu i przez swój powrót do Ziemi Obiecanej Jezus dokonuje definitywnego exodusu. On jest prawdziwym Synem. On nie oddali się od Ojca. On wraca do domu i do domu prowadzi. Jest zawsze w drodze do Boga i przez to z obczyzny prowadzi do „ojczyzny”, do tego, co właściwe i własne. Jezus, Syn prawdziwy, w sensie bardzo głębokim sam udał się na „wygnanie”, ażeby wszystkich nas sprowadzić z obczyzny do domu.

BENEDYKT XVI (2012). Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków: Wydawnictwo Znak